وبگاه شخصی موسي اكبرلو

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: موسي
نام خانوادگي: اكبرلو
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: akbarlou@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمرتع و آبخیرداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1362-1369 
كارشناسي ارشدمرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1370-1373 
دكتريعلوم مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ایران 1382-1388  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسي اثرات شيوه‌‌هاي رايج‌ بهره‌برداري بر مولفه‌هاي پوشش‌گياهي‌چمنزارهاي كوهستاني چالدران (آذربايجان‌غربي)
English: Current utilization impacts on vegetation parameters of mountain meadows in Chaldran, west Azerbaijan

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
دانشیار عوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  ایران     تخصص اصلی


اکولوژی و ارزیابی مرتع
1-اکولوژی علفزارها و چمنزارها
2-گیاهشناسی و جامعه شناسی گیاهی
3-مطالعات گیاهان علوفه ای و دارویی
4-رابطه گیاهان با عوامل اکولوژیکی
5-ارزیابی اکوسیستم های مرتعی

  بازديد : 19660
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان