وبگاه شخصی موسي اكبرلو

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
بررسی میزان جوانه زنی بذر گونهL. Atropa Belladonna در شرایط آزمایشگاهی و زیستگاهی موسی اکبرلو زهرا منصوری، نغمه غلامی باغی 1392  پردیس دانشگاه داخلی(داخل دانشگاه) 


  بازديد : 19665
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان