وبگاه شخصی موسي اكبرلو

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. لادن اصغرنژاد و موسي اكبرلو., بررسي اثر قرق بر بازآوري جنسي و بيوماس گونة Puccinella distans (Jucq.) Parl در منطقة تالاب گميشان., مجله مرتع, 1392, شماره (7-1), 1-9
 2. اسماعیل شیدای کرکج، موسی اکبرلو، حمید نیک نهاد قرماخر, تاثیر مدیریت چرای دام بر بهبود خصوصیات خاک ها در مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان, مجله پژوهشهای آبخیز (پژوهش و سازندگی), 1392, شماره (99), 83-74
 3. اسماعيل شيدايي، حسين باراني، موسي اكبرلو، غلامعلي حشمتي و فرهاد خرمالي, مقایسه هزینه ترسیب کربن در عملیات اصلاح مرتع توسط کاشت آگروپیون النگاتوم و آتریپلکس لنتی فورمیس (مطالعه موردی چپرقویمه گنبد), مجله پژوهش‌هاي حفاظت آب و خاك, 1392, شماره (20-1), 252-241
 4. عيسي جعفري فوتمي، حميد نيك نهاد قرماخر موسي اكبرلو و عبدالرضا بهره مند, بررسي تأثير تغييرات شيب و عمليات اصلاح مرتع بر ترسيب كربن و كاتيون هاي خاك (مطالعة موردي: دشت كالپوش، خراسان شمالي), مجله مرتع, 1392, شماره (7-2), 157-144
 5. سمیه علیدوست، موسی اکبرلو، معصومه امیرخانی, واکنش اندام های زیرزمینی گونه Festuca ovina L. به شدت های مختلف چرای دام (مطالعه موردی: علفزارهای نیمه استپی قورخود در خراسان شمالی), مجله حفاظت زیست بومی گیاهی, 1392, شماره (1-2), 94-81
 6. فریبا اصلانی، حمید نیک نهاد، بختیار فتاحی و موسی اکبرلو., بررسی اثرات برخی پارامترهای خاکی بر پراکنش و تراکم دو گونه ناخواسته Euphorbia macroclada و Rosa persica, مجله حفاظت زیست بومی گیاهی, 1392, شماره (1-2), 58-43
 7. رضا اورمز، سيده خديجه مهدوی، موسی اکبرلو, بررسي ابعاد اقتصادي واحد هاي بهره برداري در شيوه رمه‌گرداني (مطالعه موردي مراتع ييلاقي علي‌آباد كتول), نشریه حفاطت و بهره برداری از منابع طبیعی, 1392
 8. موسي اكبرلو، اسماعيل شيداي كركج و سيده محدثه احساني, اثر شدت چرا بر بيوماس هوايي و زيرزميني و ويژگي هاي ساختاري سه گونة مهم گندميان در علفزارهاي كوهستاني, مجله مرتع, 1391, شماره (6-3), 197-186
 9. موسي اكبرلو، صديقه يار، مجيد محمداسماعيلي, بررسي روابط بين برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك با مولفه هاي پوشش گياهي (مطالعه موردي: قره تپه ساوه), فصلنامه پژوهش هاي حفاظت آب و خاك, 1391, شماره (19-3), 193-199
 10. مجيد محمد اسماعيلي، حسين خيرفام، مينا ديلم، موسي اكبرلو و حسين صبوري, بررسي اثرات برش بر مقدار توليد دو گونه مرتعي Festuca ovina, Agropyron elongatum, مجله مرتع, 1389, شماره (1-4), 81-72
 11. مجيد محمد اسماعيلي، عباس بياباني، موسي اكبرلو، رضا قضاوي و حسين صبوري, بررسي اثرات مقاديرمختلف بذركاري برتوليد علوفه و عملكرد بذردو گونه مرتعي Agropyron desertrum, Agropyron elongatum, مجله مرتع, 1389, شماره (4-3), 441-434
 12. مريم ابراهيمي، محمد مهدوي، موسي اكبرلو، محمد‌حسن جوري, تعيين شاخصهاي سلامت مرتع در مراتع نيمه استپي در سه محدوده چرايي قرق، كليد و بحراني (مطالعه موردي منطقه چهارباغ استان گلستان), مجله مرتع, 1389, شماره (4-4), 519-512
 13. مريم ابراهيمي، محمد مهدوي، موسي اكبرلو، محمد‌حسن جوري, بررسي تاثير شدت چراي دام بر شاخصهاي تعيين كننده سلامت مرتع در مراتع نيمه استپي(مطالعه موردي منطقه چهارباغ استان گلستان), اكوفيزيولوژي گياهي, 1389
 14. مريم ابراهيمي، محمد مهدوي، موسي اكبرلو، محمد‌حسن جوري و حسن اكبرپور, تعيين بارزترين شاخص‌هاي موثر بر سلامت مرتع در مراتع نيمه استپي, اكوسيستمهاي طبيعي ايران, 1389
 15. حسن وحيدچوپاني، جلال محمودي و موسي اكبرلو, تاثير قرق بر تنوع گياهي در مراتع استپي, اكوسيستمهاي طبيعي ايران, 1389
 1. Mousa Akbarlou, Samira Sasanifar, Hassan Vahid, Seyyedeh Mohaddeseh Ehsani, Comparison of reproductive potential and biomass determinants of five plants in Pelmis region (North Khorasan, northeast of Iran). , Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 2013, شماره (13-3), 1267-1271
 2. Ladan. Asgharnezhad, Mousa Akbarlou, Mehdi Alikhani dadokolaii, Asses of forage production, utilization rate and some species proper factor in the mountain meadows (case study: Parvar region in north of Iran), International Journal of Agriculture: Research and Review, 2013, شماره (3-3), 574-579
 3. L. Asgharnezhad, M. Akbarlou and E. Sheidai Karkaj., Influences of grazing and enclosure on carbon sequestration Puccenilia distans (Jacq.) Parl. and soil Carbon sequestration (Case study: Gomishan wetlands, International journal of Agronomy and Plant Production, 2013, شماره (8-4), 1936-1941
 4. Hasan Vahid, Jalal Mahmoudi, Mousa Akbarlou, Sayed Khadijeh Mahdavi, Investigation of grazing on plant diversity using rank abundance model (Case study: Arid and semi-arid Kalimany rangelands in north Khorasan province. , Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 2013, شماره (3-2), 24-31
 5. Esmaeil Sheidai karkaj, Mousa Akbarlou, Isa Jafari, Elham Shakhsi khodabakhsh, Land use management response on carbon sequestration and soil properties (Case study: Kalpoush plain, Golestan province). , International Journal of Agriculture: Research and Review, 2013, شماره (3-2), 299-304
 6. Zeinab Rahimi, Gholam Ali Heshmati, Mousa Akbarlou, Adel Sepehry, The comparison of qualitative assessment of potential of soil surface attributes in land units of rangeland bozdaghy in North- Khorasan province., Elixir International Journal Elixir Agriculture, 2013, شماره (62), 17329-17332
 7. Jalal Mahmoudi, Hasan Vahid Choopany and Mousa Akbarlou, Considering livestock grazing on the diversity of medicinal plants (Case study: Boz Daghi arid and semi-arid rangelands), Journal of Medicinal Plants Research, 2012, شماره (6-6), 990-996
 8. Mousa Akbarlou, Majid Mohammad Esmaeili, Esmaeil Sheidai Karkaj, Effect of annual medic and wheat mixed-culture on dry matter yield in irrigated and rain-fed treatments, International journal of Agronomy and Plant Production, 2012, شماره (12-3), 572-575
 9. Mousa Akbarlou, Esmaeil Sheidai Karkaj, Majid Mohammad Esmaeili, Estimation relationship between Agropyron elongatum yield and canopy cover components (case study:Chaparghoymeh rangelands of Golestan province, Iran), International journal of Agronomy and Plant Production, 2012, شماره (ُ3), 656-661
 10. Majid Mohammad-Esmaeili, Mousa Akbarlou, Investigation of ramet defoliation on production and reproduction traits of Panicum antidotale Retz, International journal of Agronomy and Plant Production, 2012, شماره (12-3), 608-612
 11. Esmaeil Sheidai Karkaj, Javad Motamedi, Mousa Akbarlou, Ahmad Alijanpour, Floristic Structure and Vegetation Composition of Boralan Mountainous Rangelands in North-Western Azerbaijan, Iran, Journal of Rangeland Science, 2012, شماره (4-2), 697-706
  1. Mousa Akbarlou, Negin Nodehi, Adel Sepehry, Hassan Vahid, Study of plant composition of semi-steppe grassland in the Ghorkhood protected area North of Iran, 10th TH EUROPEAN DRY GRASSLAND MEETING, 2013, Poland, Zamosk
  2. M. Akbarlou, M. Mesdaghi, and A. Sepehry, The effects of different utilization methods on plant structure of mountain meadows in western Azerbayjan, Iran , IX INTERNATIONAL RANGELAND CONGRESS, 2011, Argentina, Rosario
  3. Akbarlou, M. Mesdaghi, M. Mohammad Esmaeili and M. Khaki, Comparison of methods to assess above ground biomass in semi-steppe rangeland, IX INTERNATIONAL RANGELAND CONGRESS, 2011, Argentina, Rosario
  4. M. Akbarlou , M, Ebrahimi, Effects of different grazing rates on plant structure variations in the mountain grasslands (case study Charbagh rangelands, The 8th European Dry Grassland Meeting , 2011, Ukraine, Uman
  5. M. Akbarlou , A. Sepehry and M. Mesdaghi, The roles of different utilization methods on species richness of mountain meadows, 9th international Meeting on Vegetation Databases “Vegetation Databases and Climate Change”, 2010, Germany, Hamburg

    بازديد : 19666
  Copyright © 2014
  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان